Město Nechanice
Město Nechanice

Poskytování informací

Městský úřad >

Poskytování informací, příjem podání

Směrnice k zák. č. 106/99 Sb.

Místo a způsob získávání informací

Za informace u Městského úřadu Nechanice je odpovědný tajemník městského úřadu, který zabezpečí veškeré předání informací od příslušných žadatelů příslušnému odboru Městského úřadu Nechanice a dále pak vypracovanou žádost poskytne žadateli, rovněž poskytne poradenskou službu v oblasti zpracování žádosti tak, aby odpovídala požadavkům zákona.

Žádost musí splňovat zákonné předpoklady a je podávána buď písemnou nebo ústní formou, výše uvedený odstavec plně platí pro písemnou formu žádosti. Ústně je možno požadovat žádost, u kteréhokoliv pracovníka Městského úřadu v Nechanicích dle jeho působnosti.

Místo a způsob podávání stížnosti

Za informace u Městského úřadu Nechanice je odpovědný tajemník městského úřadu, který zabezpečí veškeré předání informací od příslušných žadatelů příslušnému odboru Městského úřadu Nechanice a dále pak vypracovanou žádost poskytne žadateli, rovněž poskytne poradenskou službu v oblasti zpracování žádosti tak, aby odpovídala požadavkům zákona.

Žádost musí splňovat zákonné předpoklady a je podávána buď písemnou nebo ústní formou, výše uvedený odstavec plně platí pro písemnou formu žádosti. Ústně je možno požadovat žádost, u kteréhokoliv pracovníka Městského úřadu v Nechanicích dle jeho působnosti.

Místo a způsob pro podání žádosti, návrhu, podnětu, či jiného dožádání

Kancelář tajemníka Městského úřadu Nechanice, zaslané podněty poštou na podatelnu Městského úřadu Nechanice.

Rozhodnutí lze obdržet
 • A. rozhodnutí vydávaná podle správního řadu se doručují dle § 24 – 26 správního řádu
 • B. rozhodnutí vydávaná mimo správní řízení se doručují jako doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, nebo se doručují do rukou adresáta doručovatelem Městského úřadu Nechanice proti podpisu, nebo u tajemníka Městského úřadu Nechanice.

Dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona:

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí:

 • A. u rozhodnutí vydaných ve správním řízení je poučení o odvolání povinnou součástí každého takového rozhodnutí,
 • B. u rozhodnutí vydávaných mimo správní řízení :

U těchto rozhodnutí je nutno se odvolat, nebo podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, prostřednictvím tajemníka Městského úřadu k radě města.

Žadatel se domáhá změny rozhodnutí písemnou žádostí o změnu rozhodnutí k uvedenému orgánu. Žádost se podává volnou formou a musí obsahovat údaj, kdo je žadatelem, adresu žadatele, označení napadeného rozhodnutí a jeho číslo jednací, o jakou změnu se žádá, případně jaké jiné řešení se navrhuje. Vzhledem k volné formě žádosti se formuláře nevydávají.

O těchto žádostech a o odvoláních proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nějblíže vyššího stupně nedřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí Městského úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti města, rozhoduje o odvolání rada města. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal (starosta města).

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1993 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu.

Dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona

A. Postup pro vyřizování žádosti, návrhu a podání, které podléhají k řízení podle z. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, je uveden v tomto předpise včetně lhůt.

B. Postup při vyřizování žádosti, návrhu a podání, které nepodléhají k řízení podle z. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ale podléhají řízení podle jiných speciálních předpisů (zákon o přestupcích, zákon o správě daně poplatku, apod.) se řídí tímto speciálním předpisem včetně lhůt.

C. Postup při vyřizování žádosti, návrhu a podání, které nepodléhají řízení podle správního řádu, ani řízení podle jiného speciálního předpisu se vyřizují individuelně.

Dle § 5 odst. 1 písm e) zákona

Přehled nejdůležitějších předpisů je uveden v příloze č. 1. Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách u tajemníka Městského úřadu Nechanice. Nahlížení je povoleno jen v prostorech Městského úřadu Nechanice, zapůjčení se nepovoluje. Žadatel si může bezplatně pořizovat výpisky . V případě požadavku na kopie se účtuje v souladu s dále uvedeným ceníkem.

Dle § 5 odst. 1 písm f) zákona

Sazebník úhrad dle § 17 zákona je koncipován tak, že nezahrnuje náhradu pracovního času spojeného s příslušným úkonem, zahrnuje pouze náklady spojené například s pořízením kopií, jejich odesláním, použitím spojů. Výjimku tvoří úsek archivnictví u něhož jsou výše náhrad na určené úkony stanoveny příslušným centrálním orgánem. Rovněž výjimkou jest speciální úkon, jakož je vyhotovení znaleckých posudků, právní posudky a jiné, které jsou zpoplatněny individuelně na základě prokázaných nákladů . Poplatky za tyto úkony budou vybírány předem na základě předběžné kalkulace, právních poradců , soudních znalců a jiných odborných subjektů.

Sazebník

Položka                                                                     Sazba

1. Kopírování

 • provádí odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu v Nechanicích.

1 stránka A4                                               jednostranně Kč 2,- oboustranně Kč 4,-  

1 stránka A3                                               jednostranně Kč 3,- oboustranně Kč 6,-

2. náhrady za odeslání

 • provádí odbor administrativně – správní při Městském úřadu v Nechanicích.

A. v rámci ČR

 • Zásilka obyčejná
  • do 50g 9,50,-Kč
  • do 100g 13,30 Kč
  • 500g 17,10 Kč
  • do 1kg 22,80Kč
  • do 2 kg 36,10 Kč
 • Zásilka doporučená
  • do 50g 27,70Kč
  • do 100g 35,00Kč 
  • do 500g 43,30Kč
  • do 1kg 40,90 Kč
  • do 2 kg 48,80 Kč
 • Zásilka s doručenkou
  • do 50g 42,00 Kč
  • do 100g 49,30,- Kč
  • do 500g /52,10 Kč
  • do 1 kg 57,60 Kč
  • do 2kg 63,10 Kč
 • Zásilka s doručenkou do vlastních rukou
  • do 50g 49,60 Kč
  • do 100g 56,90 Kč
  • do 500g 58,70 Kč
  • do 1kg 65,20 Kč
  • do 2 kg 70,70,- Kč

B. v rámci Evropy a dalších světadílů budou účtovány individuelně dle platného sazebníku.

K uvedeným sazbám ve všech případech se připočítává úhrada za obálku /dopisnici/ dle typu Kč 0,50Kč, 2,50Kč, 4,-Kč.

Dojde-li v průběhu období ke změnám cen poštovného , bude uvedený sazebník v návaznosti na to dodatkem upraven.

3. Telekomunikační poplatky

Vyvolá-li poskytování informace nutnost použít k jejímu zajištění či obstarání telekomunikační prostředky / telefon, fax, Internet, E-mail,/ bude náhrada nákladů účtována podle platných tarifů.

4. Nahlížení do spisů

Bude-li žadatelem požadováno pouhé nahlížení do spisů, bude toto s výjimkou dále uvedených specifických případů poskytováno bezplatně.

5. Úsek archivnictví

Zpoplatňuje se dle zásad poskytování reprografických a jiných služeb a úkonů Státního archivu ČR č. j. AS/1-2025/97 z 11. 6. 1997.

6. Použití výpočetní techniky

Tisk z počítače na laserové tiskárně – tisk formát A4 jednostranný Kč 5,-

7. Úhrady

budou vybírány přímo odborem administrativně – správním, určenou osobou oproti vydání příjmového pokladního dokladu. Vzniklé příjmy budou evidovány pomocí příjmové pokladní knihy. Výpočet náklady provádí určený zaměstnanec, který úkon provádí.

8. Použití služebního vozidla

za účelem zjištění informace u jiného subjektu, budou účtovány v souladu s platnou právní úpravou zákona č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách v platném znění.

9. Informace

bude podána pouze na základě potvrzení o provedené úhradě.

Veškeré poskytování informací bude prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy a se zřetelem na ochranu osobnosti a osobních údajů.

Účinnost tohoto sazebníku na stanovení poplatku k uplatňování zákona je stanovena od 1.2.2005.

Dle § 5 odst. 1 písm g) zákona


Výroční zpráva

v Nechanicích dne 25.1.2006
Na základě plynoucích povinností pro povinný subjekt dle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, předkládám výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona, který obsahuje následující údaje:

a) Za kalendářní rok 2005 byla podána na MěÚ Nechanice jedna písemná žádost o poskytnutí veřejně přístupných informací Elevation, s.r.o. Hodonín, ze dne 6.6.2005 naše č.j. 794/2005. Žádost byla vyřízena.
b) Odvolání nebylo žádné.

S výše uvedenou výroční zprávou za předcházející kalendářní rok v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění bude rada města seznámena na svém zasedání dne 25.1.2006.

Zpracoval : JUDr.Vladimír Studený
Za povinný subjekt : Ing. Ladislav Havlín - starosta

Další informace

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, vztahující se k činnosti Městského úřadu Nechanice

1. Obecné, průřezové

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • vyhláška MV ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • zákon č. 129/2000., o krajích (krajské zřízení)
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
 • zákon č. 99/1964 Sb., Občanský soudní řád
 • zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nebo nesprávným úředním postupem
 • zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky

2. Matrika a státní občanství, ověřování

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání občanství
 • zákon č. 21/ Sb., o ověřování

3. Evidence obyvatelstva, volby

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech - strana 2 (celkem 4)
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

4. Oblast sociální péče

 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • zákon č. 325/1999 Sb. o azylu

5. Oblast financí

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů

6. Majetková oblast

 • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí v České republice (katastrální zákon)
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zák. (o vlastnictví bytů)
 • zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor
 • zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
 • zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
 • zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • zákon č. 95/1999Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků - strana 3 (celkem 4)

7. Oblast životního prostředí

 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zákon č. 86/ 2002 Sb., o ovzduší
 • zákon č. 185/ 2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
 • zákon č. 254/ 2001 Sb., o vodách
 • zákon č. 274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • zákon č. 289/ 1995 Sb., o lesích
 • zákon č. 449/ 2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

8. Oblast dopravy a silničního hospodářství

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

9. Oblast výstavby a územního plánování

 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

10. Oblast obrany a ochrany

 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy strana 4 (celkem 4)
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požárních ochraně
 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností

11. Oblast personální

 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
 • zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

12. Oblast spisové služby

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

13. Školství

 • zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

14. Kontrola

 • zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
 • zákon č. 551/1991 o státní kontrole

15. Ostatní

 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon)
 • zákon č. 218/1999 Sb., branný zákon
 • zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Formuláře

Výroční zprávy:

Zprávy:
2015 (celkem 8 kusů)
2016 (celkem 4 kusy)
2017 (celkem 7 kusů)
 2018  (celkem 2 kusy)
2019 (celkem 2 kusů)
2020 (celkem 2 kusy)

2021

zde ke stažení (481.4 kB) zde ke stažení (581.83 kB)  zde ke stažení (395.79 kB)

2022

zde ke stažení (458.14 kB)   zde ke stažení (355.4 kB) zde ke stažení (458.41 kB)   zde ke stažení (469.57 kB)

zde ke stažení (431.6 kB)   zde ke stažení (373.54 kB)   zde ke stažení (456.3 kB)

2023

zde ke stažení (485.14 kB) zde ke stažení (476.83 kB)