Město Nechanice
Město Nechanice

Poskytování informací

Městský úřad >

Poskytování informací, příjem podání

Směrnice k zák. č. 106/99 Sb.

Místo a způsob získávání informací

Za informace u Městského úřadu Nechanice je odpovědný tajemník městského úřadu, který zabezpečí veškeré předání informací od příslušných žadatelů příslušnému odboru Městského úřadu Nechanice a dále pak vypracovanou žádost poskytne žadateli, rovněž poskytne poradenskou službu v oblasti zpracování žádosti tak, aby odpovídala požadavkům zákona.

Žádost musí splňovat zákonné předpoklady a je podávána buď písemnou nebo ústní formou, výše uvedený odstavec plně platí pro písemnou formu žádosti. Ústně je možno požadovat žádost, u kteréhokoliv pracovníka Městského úřadu v Nechanicích dle jeho působnosti.

Místo a způsob podávání stížnosti

Za informace u Městského úřadu Nechanice je odpovědný tajemník městského úřadu, který zabezpečí veškeré předání informací od příslušných žadatelů příslušnému odboru Městského úřadu Nechanice a dále pak vypracovanou žádost poskytne žadateli, rovněž poskytne poradenskou službu v oblasti zpracování žádosti tak, aby odpovídala požadavkům zákona.

Žádost musí splňovat zákonné předpoklady a je podávána buď písemnou nebo ústní formou, výše uvedený odstavec plně platí pro písemnou formu žádosti. Ústně je možno požadovat žádost, u kteréhokoliv pracovníka Městského úřadu v Nechanicích dle jeho působnosti.

Místo a způsob pro podání žádosti, návrhu, podnětu, či jiného dožádání

Kancelář tajemníka Městského úřadu Nechanice, zaslané podněty poštou na podatelnu Městského úřadu Nechanice.

Rozhodnutí lze obdržet
 • A. rozhodnutí vydávaná podle správního řadu se doručují dle § 24 – 26 správního řádu
 • B. rozhodnutí vydávaná mimo správní řízení se doručují jako doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, nebo se doručují do rukou adresáta doručovatelem Městského úřadu Nechanice proti podpisu, nebo u tajemníka Městského úřadu Nechanice.

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí:

 • A. u rozhodnutí vydaných ve správním řízení je poučení o odvolání povinnou součástí každého takového rozhodnutí,
 • B. u rozhodnutí vydávaných mimo správní řízení :

U těchto rozhodnutí je nutno se odvolat, nebo podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, prostřednictvím tajemníka Městského úřadu k radě města.

Žadatel se domáhá změny rozhodnutí písemnou žádostí o změnu rozhodnutí k uvedenému orgánu. Žádost se podává volnou formou a musí obsahovat údaj, kdo je žadatelem, adresu žadatele, označení napadeného rozhodnutí a jeho číslo jednací, o jakou změnu se žádá, případně jaké jiné řešení se navrhuje. Vzhledem k volné formě žádosti se formuláře nevydávají.

O těchto žádostech a o odvoláních proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nějblíže vyššího stupně nedřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí Městského úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti města, rozhoduje o odvolání rada města. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal (starosta města).

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat dle občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu.
 

A. Postup pro vyřizování žádosti, návrhu a podání, které podléhají k řízení dle z. č .  500/2004 Sb. správní řád a dále případně  podléhají řízení podle jiných speciálních předpisů (zákon o přestupcích, zákon o správě daně poplatku, apod.) se řídí tímto speciálním předpisem včetně lhůt.

B. Postup při vyřizování žádosti, návrhu a podání, které nepodléhají řízení podle správního řádu, ani řízení podle jiného speciálního předpisu se vyřizují individuelně.

Nahlížení je povoleno jen v prostorech Městského úřadu Nechanice, zapůjčení se nepovoluje. Žadatel si může bezplatně pořizovat výpisky . V případě požadavku na kopie se účtuje v souladu s dále uvedeným ceníkem.

Sazebník úhrad je koncipován tak, že nezahrnuje náhradu pracovního času spojeného s příslušným úkonem, zahrnuje pouze náklady spojené například s pořízením kopií, jejich odesláním, použitím spojů. Výjimku tvoří úsek archivnictví u něhož jsou výše náhrad na určené úkony stanoveny příslušným centrálním orgánem. Rovněž výjimkou jest speciální úkon, jakož je vyhotovení znaleckých posudků, právní posudky a jiné, které jsou zpoplatněny individuelně na základě prokázaných nákladů . Poplatky za tyto úkony budou vybírány předem na základě předběžné kalkulace, právních poradců , soudních znalců a jiných odborných subjektů.

Sazebník:  účinnost  od  1.6. 2023 

Položka                                                                     Sazba

1. Kopírování

 • provádí Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu v Nechanicích.
 • černobílé kopie, tisk  z  počítače černobíle  

1 stránka A4                                               jednostranně Kč 3,- oboustranně Kč 4,-  

1 stránka A3                                               jednostranně Kč 4,- oboustranně Kč 6,-

barevné  kopie , tisk  z  počítače barevně

1 stránka A4                                               jednostranně Kč 7,- oboustranně Kč 11,-  

1 stránka A3                                               jednostranně Kč 14,- oboustranně Kč 22,-

pořízení  velkoformátových  kopií na kopírovacím stroji , tisk z počítače:

- výše úhrady za pořízení jednostranné kopie a jiného  formátu   než  formátu  A4,  A3 se  stanoví dle  aktuálního ceníku za tisk, kopírování, skenování schválené RMČ.

Technický nosič dat:  CD, DVD  10,-Kč

2. náhrady za odeslání

 • provádí Odbor administrativně–správní při Městském úřadu v Nechanicích.

Náklady  za pořízení   kopií do elektronického záznamu (sken)

                                                  A4                   A3

jednostranný ( z podavače )            2,-                  3,-

oboustranný ( z podavače)              3,-                  4,-

jednostranný ( ze skla)                   3,-                   4,- 

Poštovné za odeslané informace:  dle aktuálního ceníku České pošty s.p. od  1.7. 2023 

 • Zásilka obyčejná                                              D+1
  • do 50g       22,-    Kč                               29,-    Kč
  • do 100g      25,80 Kč                               32,80  Kč  
  • 500g          29,60 Kč                               36,60  Kč      
  • do 1kg        35,30 Kč                               42,30  Kč
 • Zásilka doporučená
  • do 50g       62,70 Kč                                69,70  Kč
  • do 100g      70,-   Kč                                77,-     Kč
  • do 500g     72,80 Kč                                79,80  Kč
  • do 1kg       78,30  Kč                                85,30  Kč
  • do 2 kg      83,80 Kč                                90,80  Kč 
 • Zásilka s doručenkou
  • do 50g       85,-     Kč                               92,-    Kč
  • do 100g      92,30  Kč                                99,30 Kč
  • do 500g      95,10   Kč                               102,10  Kč
  • do 1 kg       100,60 Kč                                107,60 Kč   
  • do 2kg        106,10  Kč                                113,10  Kč
 • Zásilka s doručenkou do vlastních rukou
  • do 50g       102,50  Kč                               109,50  Kč
  • do 100g     109,80  Kč                                116,80  Kč
  • do 500g     112,60  Kč                                119,60  Kč
  • do 1kg        118,60  Kč                                125,10  Kč
  • do 2kg        123,60 Kč                                130,60 Kč

Dojde-li v průběhu období ke změnám cen poštovného, bude uvedený sazebník upraven.

Oznámení   o vyřízení žádosti i poskytovaná informace  se  žadateli  zasílají  doporučeným psaním s doručenkou. 

3. Telekomunikační poplatky

Vyvolá-li poskytování informace nutnost použít k jejímu zajištění či obstarání telekomunikační prostředky / telefon,  Internet, E-mail,/ bude náhrada nákladů účtována podle platných tarifů.

4. Nahlížení do spisů

Bude-li žadatelem požadováno pouhé nahlížení do spisů, bude toto s výjimkou dále uvedených specifických případů poskytováno bezplatně.

5. Úhrady

budou vybírány přímo Odborem administrativně–správním MěÚ Nechanice, určenou osobou oproti vydání příjmového pokladního dokladu. Vzniklé příjmy budou evidovány pomocí příjmové pokladní knihy. Výpočet náklady provádí určený zaměstnanec, který úkon provádí.

6. Použití služebního vozidla

za účelem zjištění informace u jiného subjektu, budou účtovány v souladu s platnou právní úpravě příslušného  zákona .

7.  Náklady   - mimořádné rozsáhlé  vyhledání informací: 

za  každou hodinu  250,- Kč/hod.  zaměstnance

(Částka  je osvobozena od celkových   platových nákladů  zaměstnance MěÚ Nechanice). Každý případ, zda jde o mimořádně rozsáhlé vyhledávání se posuzuje individuálně podle konkrétních okolností požadované informace. Pokud povinný subjekt shledá, že poskytnutí informací  bude zpoplatněno, žadatel je vždy před poskytnutím informace vyrozuměn o výši nákladů na  toto vyhledání. )

Poskytování informací bude prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy a se zřetelem na ochranu osobnosti a osobních údajů.

CENÍK - pronájmu prostor pro podnikání, kulturní a ostatní činnost, bytových  jednotek, CENÍK pronájmu veřejných  ploch  pozemků: zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 30.3 kB

Další informace

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, vztahující se k činnosti Městského úřadu Nechanice

 • všechny  předpisy zde  uvedené rozuměj ve znění  pozdějších změn a doplňků

1. Obecné, průřezové

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č.  51/2020 o územně správním členění státu a  o změně  souvisejících  zákonů
 • zákon č. 129/2000., o krajích (krajské zřízení)
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb.,   o odpovědnosti  za přestupky 
 • zákon č. 251/2016  Sb.,  zákon o některých přestupcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  zakázek
 • zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nebo nesprávným úředním postupem
 • zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních  údajů
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky

2. Matrika a státní občanství, ověřování

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zákon 186/2013 Sb., o státním  občanství  ČR a o změně některých zákonů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování a shodě opisu nebo kopie s listinou a  o ověřování  pravosti  podpisu a  o změně některých zákonů

3. Evidence obyvatelstva, volby

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech  
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

4. Oblast sociální péče

 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se  zdravotním postižením 
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • zákon č. 325/1999 Sb. o azylu
 • zákon č.  128/2000 Sb., o obcích

5. Oblast financí

 • zákon č. 128/2000 Sb., o  obcích
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění z.č.   563/1991 Sb.,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o  daních z příjmů
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákon č. 280/2009 Sb.,  daňový řád  
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových  pravidlech  územních rozpočtů
 • zákon č. 220/2013 Sb., o  požadavcích na schvalování účetních  závěrech některých vybraných  účetních  jednotek  
 • zákon č. 219/2000 Sb., o  majetku ČR a jejím vystupování v právních  vztazích
 • zákon č. 338/1992 Sb., o  dani z  nemovitosti
 • zákon č.  16/1993 Sb.,  o dani  silniční
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č.  172/1991 Sb.,  o přechodu některých věcí z majetku ČR  do vlastnictví  obcí
 • zákon č.  151/1997 Sb., o  oceňování majetku
 • zákon č.  186/2016 Sb., o hazardních hrách,
 • zákon č.  187/2016 Sb., o  dani z hazardních  her
 • záko č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

6. Majetková oblast

 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
 • zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • zákon č.89/2012 Sb., občanský  zákoník
 • zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
 • zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
 • zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
 • zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a  o  změně  některých  souvisejících zákonů

7. Oblast životního prostředí

 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně  ovzduší
 • zákon č. 541/ 2020 Sb., o odpadech a  o změně  některých dalších  zákonů
 • zákon č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
 • zákon č. 254/ 2001 Sb., o vodách
 • zákon č. 274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • zákon č. 289/ 1995 Sb., o lesích
 • zákon č. 449/ 2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

8. Oblast dopravy a silničního hospodářství

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

9. Oblast výstavby a územního plánování

 • zákon č. 283/2021 Sb.,  stavební zákon

10. Oblast obrany a ochrany

 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy strana 4 (celkem 4)
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požárních ochraně
 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností

11. Oblast personální

 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
 • zákon č. 332/2014  Sb., o  vojácích z  povolání
 • zákon č.  48/1997 Sb., o veřejném  zdravotním pojištění
 • zákon č. 592/1992 Sb.,  o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • zákon č.  589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení
 • zákon č.  187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

12. Oblast spisové služby

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 297/2016 Sb. o  službách vytvářejících důvěru pro el. transakce 

13. Školství

 • zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

14. Kontrola

 • zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
 • zákon č. 255/2012  Sb.,  kontrolní řád

15. Ostatní

 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon)
 • zákon č. 585/2004 Sb.,  o branné povinnosti a  jejím zajištění
 • zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Formuláře

Výroční zprávy:

Zprávy:
2015 (celkem 8 kusů)
2016 (celkem 4 kusy)
2017 (celkem 7 kusů)
 2018  (celkem 2 kusy)
2019 (celkem 2 kusů)
2020 (celkem 2 kusy)

2021

zde ke stažení (481.4 kB) zde ke stažení (581.83 kB)  zde ke stažení (395.79 kB)

2022

zde ke stažení (458.14 kB)   zde ke stažení (355.4 kB) zde ke stažení (458.41 kB)   zde ke stažení (469.57 kB)

zde ke stažení (431.6 kB)   zde ke stažení (373.54 kB)   zde ke stažení (456.3 kB)

2023

zde ke stažení (485.14 kB) zde ke stažení (476.83 kB) zde ke stažení (89.54 kB) zde ke stažení (72.7 kB)

2024

zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 59.1 kB, zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 64.47 kB, zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 131.12 kB