Město Nechanice
Město Nechanice

Odbor výstavby a životního prostředí

Rozsah činnosti

Odbor stavební zajišťuje v přenesené působnosti výkon pravomoci obecného stavebního úřadu podle zákona č.183/2006 Sb., v platném znění (dále „stavební zákon“) a to ve svém správním obvodu, který je uveden níže. Pravomoc obecného stavebního úřadu je dána místem, ve kterém se konkrétní stavba, pozemek či zařízení nachází.
V případě speciálních staveb, tj. staveb leteckých, staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, staveb dálnic, silnic, místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací a vodních děl, má stavební úřad Nechanice pravomoc pouze ve věcech územního rozhodování. Pravomoc v ostatních řízeních týkajících se těchto staveb, včetně povolování těchto staveb, mají speciální stavební úřady podle zvláštních právních předpisů.

Do činnosti odboru patří zejména tyto úkony:

 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • vydává územní souhlasy
 • vydává souhlasy dle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
 • je příslušný pro podání ohlášení staveb dle § 104 stavebního zákona
 • vydává stavební povolení a povolení změn stavby před dokončením
 • kolaudační rozhodnutí dle zákona č.50/1976 Sb. („starý“ stavební zákon)
 • je příslušný pro podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby (§ 120 stavebního zákona)
 • vydává kolaudační souhlasy, povolení k předčasnému užívání stavby, rozhodnutí o zkušebním provozu
 • vydává souhlasy, popřípadě rozhodnutí o změně v užívání stavby
 • je příslušný pro podání ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení, a vydává povolení k odstranění
 • nařizování údržby stavby, nezbytných úprav, odstranění stavby, zabezpečovacích prací, vyklizení stavby
 • rozhodování o udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
 • rozhodování o pořádkové pokutě, o přestupku a správním deliktu
 • projednání nepovolených staveb v řízení o odstranění stavby
 • ověření dokumentace skutečného provedení nebo pasportu stavby
 • ukládání a evidence rozhodnutí a dokumentace, vedení spisové služby, nahlížení do spisů
 • provádí kontrolní prohlídky stavby
 • poskytuje územně plánovací informace
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona

Další činnosti odboru

 • přijímání a prověřování podnětů za účelem dalšího postupu podle stavebního zákona
 • poskytování statistických údajů pro potřeby Českého statistického úřadu
 • poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • rozhodování o mimořádných opravných prostředcích podle správního řádu
 •  v samostatné působnosti,  (tj.na území města Nechanice) zajišťuje:
 • dle zákona o ochraně přírody a krajiny, mj. povolování kácení stromů, ukládání náhradní výsadby,
 • dle zákona o odpadech mj. zabezpečení svozu nebezpečných odpadů, kontrola, výměna kontejnerů a zajištění svozu tříděného odpadu a bioodpadu,
 • dle zákona o vodách, povolení nakládání s povrchovými vodami,
 • výkon silničního správního úřadu na úseku místních komunikací na území Nechanic, např. povolení zvláštního užívání místních komunikací, povolení zřízení sjezdu
 • v přenesené působnost, (tj. v celém správním obvodu) zajišťuje:
 • dle zákona o ochraně přírody a krajiny, mj. vyhlašování a evidence památných stromů.

Nadřízený orgán

Nadřízeným orgánem obecného stavebního úřadu v přenesené působnosti je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obecného stavebního úřadu, a vykonává kontrolní a metodickou činnost.

Adresa:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

Správní obvod stavebního úřadu Nechanice

zahrnuje tyto obce a jejich místní části:

 • Boharyně - Homyle, Trnava, Zvíkov, Budín
 • Dolní Přím - Horní Přím, Jehlice, Nový Přím, Probluz
 • Hrádek
 • Kunčice
 • Lodín - Janatov
 • Mžany - Dub, Stračovská Lhota
 • Nechanice - Komárov, Lubno, Nerošov, Staré Nechanice, Sobětuš, Suchá, Tůně
 • Pšánky
 • Puchlovice
 • Stračov - Klenice

a tyto katastrální území: Boharyně, Dolní Přím, Dub u Mžan, Horní Přím, Hrádek u Nechanic, Klenice, Kunčice u Nechanic, Lodín, Lubno u Nechanic, Mžany, Nechanice, Nerošov, Probluz, Pšánky, Puchlovice, Sobětuš, Staré Nechanice, Stračov, Stračovská Lhota, Suchá u Nechanic, Trnava, Tůně u Nechanic, Zvíkov nad Bystřicí. 

Adresa

Husovo náměstí č.p.83
503 15 Nechanice

Úřední hodiny

 • Pondělí                               13:00 - 17:00
 • Středa            8:00 - 12:00   13:00 - 17:00

úterý, čtvrtek, pátek  (schůzka po domluvě)

Kanceláře stavebního úřadu i životního prostředí se nacházejí v budově Městského úřadu v Nechanicích v 1. poschodí vpravo.

V ostatní pracovní dny úředníci vykonávají úkony ve správním území správního orgánu.

Kontaktní osoby

 

 • Mgr. Lubomír Vlček       tel. 498 773 820
 • Bc. Vlastimil  Halbich    tel. 498 773 814, stavebni4@nechanice.cz
 •       Jan Valeš               tel: 498 773 821 
  •    Jiří Sooky               tel. 498 773 818 
 • Jan Galásek                 tel.  498 773 817 
  • pracoviště Czech POINT, silniční správní úřad
Dokumenty

Projekty financované z prostředků EU

odkaz

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30
1
1
1
2
1
3

translate.google.cz/translate

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky