Město Nechanice
Město Nechanice

Odbor výstavby a životního prostředí

Rozsah činnosti

Odbor stavební zajišťuje v přenesené působnosti výkon pravomoci obecného stavebního úřadu podle zákona č.183/2006 Sb., v platném znění (dále „stavební zákon“) , a to ve svém správním obvodu, který je uveden níže. Pravomoc obecného stavebního úřadu je dána místem, ve kterém se konkrétní stavba, pozemek či zařízení nachází.
V případě speciálních staveb, tj. staveb leteckých, staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, staveb dálnic, silnic, místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací a vodních děl, má stavební úřad Nechanice pravomoc pouze ve věcech územního rozhodování. Pravomoc v ostatních řízeních týkajících se těchto staveb, včetně povolování těchto staveb, mají speciální stavební úřady podle zvláštních právních předpisů.

Do činnosti odboru patří zejména tyto úkony:

 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • vydává územní souhlasy
 • vydává souhlasy dle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
 • je příslušný pro podání ohlášení staveb dle  stavebního zákona
 • vydává stavební povolení a povolení změn stavby před dokončením
 • kolaudační rozhodnutí dle příslušného  zákona 
 • je příslušný pro podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby (§ 120 stavebního zákona)
 • vydává kolaudační souhlasy, povolení k předčasnému užívání stavby, rozhodnutí o zkušebním provozu
 • vydává souhlasy, popřípadě rozhodnutí o změně v užívání stavby
 • je příslušný pro podání ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení, a vydává povolení k odstranění
 • nařizování údržby stavby, nezbytných úprav, odstranění stavby, zabezpečovacích prací, vyklizení stavby
 • rozhodování o udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
 • rozhodování o pořádkové pokutě, o přestupku a správním deliktu
 • projednání nepovolených staveb v řízení o odstranění stavby
 • ověření dokumentace skutečného provedení nebo pasportu stavby
 • ukládání a evidence rozhodnutí a dokumentace, vedení spisové služby, nahlížení do spisů
 • provádí kontrolní prohlídky stavby
 • poskytuje územně plánovací informace
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona

Další činnosti odboru

 • přijímání a prověřování podnětů za účelem dalšího postupu podle stavebního zákona
 • poskytování statistických údajů pro potřeby Českého statistického úřadu
 • poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • rozhodování o mimořádných opravných prostředcích podle správního řádu
 •  v samostatné působnosti,  (tj.na území města Nechanice) zajišťuje:
 • dle zákona o ochraně přírody a krajiny, mj. povolování kácení stromů, ukládání náhradní výsadby,
 • dle zákona o odpadech mj. zabezpečení svozu nebezpečných odpadů, kontrola, výměna kontejnerů a zajištění svozu tříděného odpadu a bioodpadu,
 • dle zákona o vodách, povolení nakládání s povrchovými vodami,
 • výkon silničního správního úřadu na úseku místních komunikací na území Nechanic, např. povolení zvláštního užívání místních komunikací, povolení zřízení sjezdu
 • v přenesené působnost, (tj. v celém správním obvodu) zajišťuje:
 • dle zákona o ochraně přírody a krajiny, mj. vyhlašování a evidence památných stromů,
 • agenda  rybářských  lístků  - pan Jiří Sooky.

Nadřízený orgán

Nadřízeným orgánem obecného stavebního úřadu v přenesené působnosti je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obecného stavebního úřadu, a vykonává kontrolní a metodickou činnost.

Adresa:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

Správní obvod stavebního úřadu Nechanice

zahrnuje tyto obce a jejich místní části:

 • Boharyně - Homyle, Trnava, Zvíkov, Budín
 • Dolní Přím - Horní Přím, Jehlice, Nový Přím, Probluz
 • Hrádek
 • Kunčice
 • Lodín - Janatov
 • Mžany - Dub, Stračovská Lhota
 • Nechanice - Komárov, Lubno, Nerošov, Staré Nechanice, Sobětuš, Suchá, Tůně
 • Pšánky
 • Puchlovice
 • Stračov - Klenice

a tyto katastrální území: Boharyně, Dolní Přím, Dub u Mžan, Horní Přím, Hrádek u Nechanic, Klenice, Kunčice u Nechanic, Lodín, Lubno u Nechanic, Mžany, Nechanice, Nerošov, Probluz, Pšánky, Puchlovice, Sobětuš, Staré Nechanice, Stračov, Stračovská Lhota, Suchá u Nechanic, Trnava, Tůně u Nechanic, Zvíkov nad Bystřicí. 

Adresa

Husovo náměstí č.p.83
503 15 Nechanice

Městský úřad Nechanice
Úřední a provozní hodiny
 
Dopoledne
Přestávka
Odpoledne
*Pondělí
08:00 h – 12:00 h
12:00 h – 13:00 h
13:00 h – 17:00 h
**Úterý
08:00 h – 12:00 h
12:00 h – 13:00 h
13:00 h – 15:00 h 
*Středa
08:00 h – 12:00 h
12:00 h – 13:00 h
13:00 h – 17:00 h
***Čtvrtek
                  ----
----
----
**Pátek
08:00 h – 12:00 h
----
----
*  Úřední hodiny určené pro veřejnost (doporučeno předem dohodnout schůzku)
** Provozní hodiny určené pro veřejnost (úředník nemusí být přítomen, je vhodné předem      dohodnout schůzku)
*** Úřad pro veřejnost uzavřen (pouze předem dohodnuté schůzky)
V pracovních dnech lze výjimečně po dohodě s úředníkem sjednat schůzku mimo uvedenou dobu.
(účinnost od  1.5. 2023)

 

V ostatní pracovní dny úředníci vykonávají úkony ve správním území správního orgánu.

 

Kontaktní osoby

 

 • Bc. Vlastimil  Halbich    tel. 498 773 814, 498 773 820, stavebni4@nechanice.cz
 • Liboš Hujer                  tel. 498 773 821, stavebni3@nechanice.cz 
 • Lic. Monika Hubáčková  tel. 498 773 818 , ekologie1@nechanice.cz 
 • Jan Galásek                 tel.  498 773 817 , hasici@nechanice.cz
  • pracoviště Czech POINT, silniční správní úřad
Dokumenty

Projekty financované z prostředků EU

odkaz

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
2
14
1
15
1
16
2
17
1
18
2
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
2
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1

APP Česká obec

APP Česká obec

Odstávka elektřiny