Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Po polsku

Obsah

Odbor výstavby a životního prostředí

Rozsah činnosti

Odbor stavební zajišťuje v přenesené působnosti výkon pravomoci obecného stavebního úřadu podle zákona č.183/2006 Sb., v platném znění (dále „stavební zákon“) a to ve svém správním obvodu, který je uveden níže. Pravomoc obecného stavebního úřadu je dána místem, ve kterém se konkrétní stavba, pozemek či zařízení nachází.
V případě speciálních staveb, tj. staveb leteckých, staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, staveb dálnic, silnic, místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací a vodních děl, má stavební úřad Nechanice pravomoc pouze ve věcech územního rozhodování. Pravomoc v ostatních řízeních týkajících se těchto staveb, včetně povolování těchto staveb, mají speciální stavební úřady podle zvláštních právních předpisů.

Do činnosti odboru patří zejména tyto úkony:

 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • vydává územní souhlasy
 • vydává souhlasy dle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
 • je příslušný pro podání ohlášení staveb dle § 104 stavebního zákona
 • vydává stavební povolení a povolení změn stavby před dokončením
 • kolaudační rozhodnutí dle zákona č.50/1976 Sb. („starý“ stavební zákon)
 • je příslušný pro podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby (§ 120 stavebního zákona)
 • vydává kolaudační souhlasy, povolení k předčasnému užívání stavby, rozhodnutí o zkušebním provozu
 • vydává souhlasy, popřípadě rozhodnutí o změně v užívání stavby
 • je příslušný pro podání ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení, a vydává povolení k odstranění
 • nařizování údržby stavby, nezbytných úprav, odstranění stavby, zabezpečovacích prací, vyklizení stavby
 • rozhodování o udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
 • rozhodování o pořádkové pokutě, o přestupku a správním deliktu
 • projednání nepovolených staveb v řízení o odstranění stavby
 • ověření dokumentace skutečného provedení nebo pasportu stavby
 • ukládání a evidence rozhodnutí a dokumentace, vedení spisové služby, nahlížení do spisů
 • provádí kontrolní prohlídky stavby
 • poskytuje územně plánovací informace
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona

 

Další činnosti odboru

 • přijímání a prověřování podnětů za účelem dalšího postupu podle stavebního zákona
 • poskytování statistických údajů pro potřeby Českého statistického úřadu
 • poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • rozhodování o mimořádných opravných prostředcích podle správního řádu
 •  v samostatné působnosti,  (tj.na území města Nechanice) zajišťuje:

-dle zákona o ochraně přírody a krajiny, mj. povolování kácení stromů, ukládání náhradní výsadby,

-dle zákona o odpadech mj. zabezpečení svozu nebezpečných odpadů, kontrola, výměna kontejnerů a zajištění svozu tříděného odpadu a bioodpadu,

-dle zákona o vodách, povolení nakládání s povrchovými vodami,

-výkon silničního správního úřadu na úseku místních komunikací na území Nechanic, např. povolení zvláštního užívání místních komunikací, povolení zřízení sjezdu

 • v přenesené působnost, (tj. v celém správním obvodu) zajišťuje:

-dle zákona o ochraně přírody a krajiny, mj. vyhlašování a evidence památných stromů.

 

 

 

Nadřízený orgán

Nadřízeným orgánem obecného stavebního úřadu v přenesené působnosti je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obecného stavebního úřadu, a vykonává kontrolní a metodickou činnost.

Adresa:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové


Správní obvod stavebního úřadu Nechanice

zahrnuje tyto obce a jejich místní části:

 • Boharyně - Homyle, Trnava, Zvíkov, Budín
 • Dolní Přím - Horní Přím, Jehlice, Nový Přím, Probluz
 • Hrádek
 • Kunčice
 • Lodín - Janatov
 • Mžany - Dub, Stračovská Lhota
 • Nechanice - Komárov, Lubno, Nerošov, Staré Nechanice, Sobětuš, Suchá, Tůně
 • Pšánky
 • Puchlovice
 • Stračov - Klenice

a tyto katastrální území: Boharyně, Dolní Přím, Dub u Mžan, Horní Přím, Hrádek u Nechanic, Klenice, Kunčice u Nechanic, Lodín, Lubno u Nechanic, Mžany, Nechanice, Nerošov, Probluz, Pšánky, Puchlovice, Sobětuš, Staré Nechanice, Stračov, Stračovská Lhota, Suchá u Nechanic, Trnava, Tůně u Nechanic, Zvíkov nad Bystřicí. 

Adresa

Husovo náměstí č.p.83
503 15 Nechanice

Úřední hodiny

 

Pondělí                               13:00 - 17:00
Středa            8:00 - 12:00   13:00 - 17:00

 

úterý, čtvrtek, pátek  (schůzka po domluvě)

 

Kanceláře stavebního úřadu i životního prostředí se nacházejí v budově Městského úřadu v Nechanicích v 1.poschodí vpravo.

V ostatní pracovní dny úředníci vykonávají úkony ve správním území správního orgánu.

Kontaktní osoby

     

 

Jitka  Klozová

498 773 821

Bc. Lubomír Vlček

Bc. Vlastimil  Halbich

 

 

498 773 820

498 773 814

 

   
Jan Galásek 
pracoviště Czech POINT, silniční správní úřad
498 773 817

Dokumenty

Formuláře žádosti jsou pod záložkou "Ke stažení"