Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Po polsku

Obsah

Vláda rozhodla o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.
 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. března 2020 č. 211

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda

I.          z a k a z u j e

 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
 • potravin,
 • výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • pohonných hmot,
 • paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
 • malých domácích zvířat,
 • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • novin a časopisů,
 • tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren,
 • prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,
 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,
 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,

II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199.

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády

Stránka

Informace k dotaci na výměnu zdroje vytápění " kotlíkové dotace"


24. 9. 2015

Informace občanům k  platnosti OP


24. 6. 2015

Snížení prašnosti z pozemních komunikací na území města Nechanice


Projekt byl realizován za podpory EU – Fond Soudržnosti Evropské unie (FS) Operační program Životní prostředí, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, primární oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší, kdy byla poskytnuta dotace ve výši 1 766 261,75 Kč. Dotaci ve výši 103 897,60 Kč poskytnul Státní fond Životního prostředí (SFŽP). Finanční podpora byla směřována na pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti. V listopadu 2013 byl pořízen víceúčelový zametací stroj Hako Citymaster 600 - zametací stroj vhodný pro údržbu chodníků, parkovacích ploch, místních komunikací v obcích a ve městech. Svou konstrukcí a možností použití různých nástaveb umožňuje Hako Citymaster 600 celoroční profesionální nasazení. Město Nechanice obdrželo celkem 1 870 159,35 Kč, celkové náklady na tento projekt byly 2 175 778 Kč.

Ve výběrovém řízení, které realizovala firma DABONA s.r.o., zvítězila firma Unikont Group, s.r.o..

foto

 


26. 4. 2015

Nakládání s bioodpady na území města Nechanice


Dotace byla poskytnuta na zakoupení vozidla a stavbu manipulačních ploch. V listopadu 2014 byl dodán nosič kontejnerů a 15 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad.

Projekt byl realizován za finanční podpory EU z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Projekt je zaměřen na zřízení systému pro separaci a svozu bioodpadů na území města Nechanice a v jeho místních částech Staré Nechanice, Lubno, Komárov, Suchá, Sobětuš, Tůně a Nerošov.

Díky realizaci tohoto projektu dojde ke svozu 267 tun bioodpadu za rok, čímž projekt přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvalitnějšímu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

K 31. 12. 2014 dosáhly náklady na realizaci tohoto opatření (pořízení svozové techniky, sběrných nádob a kontejnerových stání) částky 2 828 990,26 Kč. V roce 2015 tyto náklady zatím dosahují částky 240 109,21 Kč.

Stavbu manipulačních ploch realizovala firma JOKAS s.r.o. z Bydžovské Lhotky. Vozidlo (Multicar M31C včetně sběrných nádob) a kontejnery dodala firma Unikont Group s.r.o. z Prahy. Výběrové řízení zajišťovala DABONA s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou.

foto foto foto foto
foto foto foto foto

 


26. 4. 2015

Zahrada – svět objevů MŠ Nechanice


Předmětem této veřejné zakázky byla realizace přírodního hřiště MŠ Nechanice včetně komplexní dodávky hracích a ostatních prvků, včetně dřevin a zeleně. Cílem zakázky byla komplexní obnova daného prostoru a to zejména odstranění stávajících nevyhovujících herních prvků a demoliční práce. Poté instalace nových jednotlivých prvků včetně terénních a sadových úprav a výsadby nového rostlinného materiálu. Cílem projektu bylo také přiblížit občanům a jejich předškolním dětem prvky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Realizovaný projekt je plně v souladu s Krajskou koncepcí vzdělávání, výchovy a osvěty.

Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) částkou 909 995,55 a ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 53 529,15 Kč. Projekt byl dokončen a předán v listopadu 2014 a jeho celková cena byla 1 156 822,70 Kč.

Tuto zakázku realizovaly firmy Horticentrum s.r.o. z Brna a Zahradnictví Květ s.r.o. ze Stračova.

foto foto foto foto

 


26. 4. 2015

Regenerace zeleně ve městě Nechanice


Projekt byl realizován v rámci podpory z Operačního programu Státního fondu Životního prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) – Prioritní oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Předmětem a cílem této veřejné zakázky je komplexní obnova zeleně Města Nechanice v příslušných lokalitách. Záměrem úprav je příjemný a bezpečný pobyt pro obyvatele města, zlepšení klimatických podmínek a vytváření příznivých estetických pocitů obyvatel i návštěvníků města.

Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF - European Regional Development Fund) ve výši 327 069,40 Kč a ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 23 362,10 Kč. Celkové náklady na tento projekt jsou vyčísleny částkou 518 706,82 Kč, kdy 168 275,32 Kč bylo hrazeno z rozpočtu města Nechanice. Hotové dílo bez nedodělků bylo předáno zadavateli 24. 10. 2014. Udržitelnost tohoto projektu je 10 let.

Zhotovitelem projektu Regenerace zeleně ve městě Nechanice byla firma Okrasné zahrady arboristika s.r.o. z obce Žďárky.


26. 4. 2015

Rekonstrukce části střechy III. – Základní školy Nechanice, Školská 333.


V průběhu měsíců únor, březen a duben letošního roku provedla firma KP – Realizace střech s.r.o., se sídlem Žireč 20, výměnu střešní krytiny na části střechy na budově I. stupně Základní školy a Mateřské školy Nechanice. 

foto foto

 


22. 4. 2015

Sdělení pro občany ke seštěpkování a  odvezení větví z  ořezaných stromů


27. 2. 2015

Upozornění pro  občany ohledně uložení větví po ořezu stromů - důležitá změna


27. 2. 2015

Informace občanům zaslané Magistrátem města HK


26. 1. 2015

Stránka